Osadnictwo celtyckie
jeszcze nie wszystko zostało odkryte
ROZWÓJ CYWILIZACJI

pasek

Celtowie w świadomości współczesnych Polaków kojarzą się przede wszystkim z mieszkańcami północno-zachodnich kresów Europy, z Irlandczykami, Szkotami, Walijczykami i Bretończykami. Kiedy prezentując wyniki swoich badań wspominamy o obecności Celtów na obszarze dzisiejszej Polski, większość słuchaczy jest tym bardzo mocno zdziwiona. Oczywiście wynika to z faktu, iż osadnictwo przedstawicieli plemion celtyckich było relatywnie krótkim epizodem. Jednak wspomniany epizod odcisnął silne kulturowe piętno na obszarze dorzecza Wisły i Odry. Starożytny lud, który nazywamy Celtami wywodzi się z rozległego obszaru Europy, znajdującego się po północnej stronie Alp. Jego kolebką są wyżynne i górzyste tereny Szampanii, Burgundii, Nadrenii, Wirtembergii, Bawarii, Szwajcarii, Austrii i Czech.
Oryginalną cywilizację wytworzoną przez mieszkańców tych ziem w okresie od połowy VIII do połowy V wieku przed Chrystusem, w nomenklaturze archeologicznej określa się jako kulturę halsztacką. Nazwa ta wywodzi się od miejscowości Hallstatt w Austrii, gdzie odkryto imponujące cmentarzysko i kopalnię soli. Z wspomnianego wyżej terytorium na północ od Alp, w wyniku przyjmowania wielu impulsów cywilizacyjnych z obszaru świata śródziemnomorskiego, w V wieku przed Chrystusem wyłoniła się nowa cywilizacja barbarzyńskich plemion, którą określa się mianem kultury lateńskiej, od szwajcarskiej miejscowości La Tène położonej nad brzegiem jeziora Neuchâtel, gdzie odkryto imponujące stanowisko ofiarne. Przedstawicieli kultury lateńskiej łączy się ze znanymi z wielu źródeł historycznych plemionami celtyckimi, które na przełomie V i IV wieku przed Chrystusem rozpoczęły gwałtowną ekspansję, we wszystkich kierunkach, zajmując znaczną część Europy.
Właśnie z tym momentem dziejowym należy łączyć pojawienie się pierwszych osadników celtyckich na obszarze Śląska. Nie ma bezpośrednich źródeł historycznych, które wskazywałyby kierunek, z którego przybyli Celtowie na ziemie polskie. Możemy jedynie na podstawie źródeł archeologicznych domniemywać, że był to obszar Moraw i środkowego dorzecza Dunaju, gdzie już od połowy V wieku przed Chrystusem rozwijała się kultura plemion celtyckich. Plemiona te były bardzo mobilne, czego najlepszym świadectwem są liczne najazdy na obszary antycznych cywilizacji świata śródziemnomorskiego, z których dwa najsłynniejsze doprowadziły do splądrowania Rzymu (390 r. przed Chr. ) i słynnej świątyni w Delfach (279 r. przed Chr.). Właśnie z tym drugim momentem dziejowym można także łączyć ekspansję plemion celtyckich na teren współczesnej Małopolski.

Nasz projekt

CELTOWIE W EUROPIE

celt_europa_300dpi (1)

Przyczyn imponującej ekspansji plemion celtyckich na prawie wszystkie regiony Europy należy szukać w intensywnym rozwoju gospodarczo-społecznym. To dzięki dużemu zaawansowaniu technicznemu, zwłaszcza w dziedzinie metalurgii udało się Celtom bardzo szybko zająć rozległe tereny...


CELTOWIE W POLSCE

Ślady osadnictwa starożytnych Celtów na obszarze współczesnej Polski rejestrowane są w czterech wyraźnie wydzielających się enklawach, które  odzwierciedlają zapewne jakąś formę podziałów plemiennych.

HISTORIA BADAŃ

główna

Rozwój badań nad kulturą lateńską spowodował, iż jesteśmy w stanie o wiele lepiej datować materiał archeologiczny, a co za tym idzie lepiej rekonstruować dynamikę procesów osadniczych. Pierwsza monografia osadnictwa kultury lateńskiej  na Śląsku, powstała już w dwudziestoleciu międzywojennym i obecnie jest pracą zupełnie przestarzałą..

METODY BADAŃ

główna

Gwałtowny rozwój technologii jaki obserwujemy od kilkudziesięciu lat spowodował, iż współczesna archeologia dysponuje całym arsenałem technik i metod badawczych, które pozwalają na zwielokrotnienie skuteczności poznawczej. Bardzo mocno zostały rozwinięte techniki prospekcji, czyli wstępnego rozpoznania badanych miejsc.


ZABYTKI CELTYCKIE

zabytki_celtyckieCeltyccy rzemieślnicy zadziwiali swym kunsztem współczesnych sobie mieszkańców świata starożytnego. Ślady tego kunsztu odsłaniane są podczas badań archeologicznych. Na obszarze współczesnej Polski zawdzięczamy celtyckim osadnikom wiele istotnych technicznych innowacji, które doprowadziły  do rozwoju miejscowych społeczności barbarzyńskich.


O PROJEKCIE

główna

Osadnictwo celtyckie stanowiło bardzo ważny czynnik kształtujący rozwój cywilizacji barbarzyńskiej. To właśnie przedstawiciele kultury lateńskiej wprowadzili na obszary współczesnej Polski wiele istotnych innowacji w dziedzinie technologii, gospodarki oraz stosunków społecznych.

 

Kontakt