Dalewice

Z kulturą lateńską należy identyfikować pozostałości 9 obiektów, z czego 5 to półziemianki, których rozmiary i specyficzna konstrukcja (2 słupy w obu ścianach szczytowych) pozwalają zakwalifikować je do najczęściej spotykanych tego typu budowli. Pozostałe obiekty to różnego rozmiaru jamy, których funkcję bardzo trudno precyzyjnie określić, jednak wydaje się, że mogły być to jamy zasobowe. Dzięki stratygrafii oraz analizie materiałów udało się wydzielić dwie fazy użytkowania osady.

Koniec użytkowania osady przypada na moment załamania się osadnictwa celtyckiego w Zachodniej Małopolsce. Prawdopodobnie niedługo potem na miejscu osady celtyckiej pojawia się osada ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego, która funkcjonuje już od fazy A2, o czym świadczą dwa najstarsze obiekty tej jednostki kulturowej – 2/58 i 34/60, w których znaleziono wyłącznie naczynia charakterystyczne dla tzw. „starszego stylu ceramicznego”.